algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Heezen woninginrichting v.o.f te Dinxperlo tevens handelend onder de naam WoonWebWinkel.com

Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 de overeenkomst: de tussen klant en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten:
1.2 de klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt:
1.3 de leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier Heezen woninginrichting v.o.f. en tevens WoonWebWinkel.com (hieronder genoemd als Heezen woninginrichting v.o.f.)

Artikel 2 Toepasselijkheid
.2.1 Nederlands recht is van toepassing
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen.
2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of nietige wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van Heezen woninginrichting v.o.f.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, of nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Heezen woninginrichting v.o.f. gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro, inclusief BTW.
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op de heezenwonen.nl site en/of op WoonWebWinkel.com, in reclame-uitingen, op prijskaarten in de winkel, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen, of andere bescheiden afkomstig van Heezen woninginrichting v.o.f., binden Heezen woninginrichting v.o.f. niet.
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldane aanbetaling dient te geschieden bij levering of direct bij aankoop in de winkel zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Heezen woninginrichting v.o.f. de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 5 Ruilen van artikelen
5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
5.2 Ruilen dient binnen 14 dagen na aankoop plaats te vinden. Ruilen of retourneren is (wettelijk) mogelijk, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen na ontvangst. Dit geldt ook voor actieartikelen en/of afgeprijsde artikelen. Na annulering heeft u wettelijk nogmaals 14 dagen om uw product terug te sturen. u krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Heezen wonen Dinxperlo zijn voor uw rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product, met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Heezen wonen Dinxperlo te retourneren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@woonwebwinkel.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terug storten mits het product in goede orde retour ontvangen is.
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen, alsmede artikelen die om hygiënisch redenen niet geruild mogen worden.
5.4. Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele verpakking en in ongebruikte cq. onbeschadigde staat verkeren.
5.5 Bij ruiling in de winkel kunnen de reeds berekende verzendkosten niet gecrediteerd worden.
5.6 Indien een artikel geretourneerd of geruild dient te worden, zijn de verzendkosten van retour voor rekening van de klant.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden
6.1 Binnen een straal van 75 kilometer, gemeten vanuit Heezen woninginrichting v.o.f. te Dinxperlo, kan de bezorging door eigen vervoer worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat dit hierdoor iets langer duurt.
6.2 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald.
6.3 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan.
6.4 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering te melden.
6.5 Tenzij mondeling, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 8 weken.
6.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
6.7. Wanneer het plaatsen van de geleverde zaken niet mogelijk is, is dit het risico van de klant.
6.8 Het risico van de door ons geleverde zaken zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.

Artikel 7 Reclamaties, klachten en garantie
7.1 Indien zaken met zichtbare schade, Heezen woninginrichting v.o.f. worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/werkzaamheden bij Heezen woninginrichting v.o.f. te melden.
7.2 Indien de klant zelf door Heezen woninginrichting v.o.f. geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
7.3 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan Heezen woninginrichting v.o.f. te melden.
7.4 Geringe, in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen, in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
7.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde gegevens niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Heezen woninginrichting v.o.f. geleverd hebben verricht.
7.6 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Heezen woninginrichting v.o.f., zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
7.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunstof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen gebruik of gewoonte in het handelsverkeer algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Heezen woninginrichting v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs,- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Heezen woninginrichting v.o.f. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Heezen woninginrichting v.o.f.
8.2 Heezen woninginrichting v.o.f. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Heezen woninginrichting v.o.f. en de klant.
8.3 Indien en voor zover Heezen woninginrichting v.o.f. zich niet op enige uitsluiting van aansprakelijkheid zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
8.4 De klant vrijwaart Heezen woninginrichting v.o.f. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
8.6 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Heezen woninginrichting v.o.f. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Heezen woninginrichting v.o.f. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
9.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Heezen woninginrichting v.o.f., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Heezen woninginrichting v.o.f. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Heezen woninginrichting v.o.f. onttrekken, waaronder ziekte van Heezen zelf en/of het personeel van Heezen woninginrichting v.o.f., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Heezen woninginrichting v.o.f. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Heezen woninginrichting v.o.f. ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
10.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Heezen woninginrichting v.o.f., tenzij Heezen woninginrichting v.o.f. nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Heezen woninginrichting v.o.f. op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Als een Klant een klacht of geschil heeft met Heezen woninginrichting v.o.f., dient zij zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot Heezen woninginrichting v.o.f.. Heezen woninginrichting v.o.f. zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Heezen woninginrichting v.o.f. de Klant binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer Heezen woninginrichting v.o.f. inhoudelijk reageert.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 Slotbepaling
12.1 Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos opvraagbaar bij Heezen woninginrichting v.o.f. en te lezen op WoonWebWinkel.com.

Contactgegevens:
Heezen woninginrichting v.o.f. - WoonWebWinkel.com
Hogestraat 1 - 7091CA Dinxperlo
tel. 0315 651332 - mail: info@heezenwonen.nl
handelsregister: 09025389
btw nr: NL 8159.51.565.B01
www.heezenwonen.nl - www.Woonwebwinkel.com